Αναλυτικές Καλύψεις Ασφάλισης


• ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων, εξαιτίας θανάτου ή σωματικής βλάβης, μέχρι του ποσού του 1,220,000€ ανά άτομο.

• ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων, εξαιτίας ζημιών σε υλικά αντικείμενα, μέχρι του ποσόυ του 1,220,000€ ανά περιστατικό.

• ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση εμπλοκής του ασφαλισμένου οχήματος σε τροχαίο ατύχημα, συνεργάτης της εταιρίας θα σπεύσει κοντά σας, θα φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα εμπλεκόμενα οχήματα και θα βοηθήσει τον ασφαλισμένο να συμπληρώσει την δήλωση ατυχήματος.

• ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω ατυχήματος αναλαμβάνεται η ρυμούλκηση του στο πλησιέστερο συνεργείο.

• ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Με την κάλυψη αυτή, διασφαλίζεται η αποκατάσταση των υλικών ζημιών που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα, από σύγκρουση με όχημα το οποίο είναι αποδεδειγμένα ανασφάλιστο και ευθύνεται για την πρόκληση του ατυχήματος.

• ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η κάλυψη της νομικής προστασίας συνίσταται στην έναντι καταβολής ασφαλίστρων δέσμευση, για την ανάληψη των δικαστικών εξόδων και για την παροχή άλλων υπηρεσιών που σκοπό έχουν:

- την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη ο ασφαλισμένος είτε μέσω εξώδικου συμβιβασμού είτε μέσω αστικής- ποινικής δίκης.
- την υπεράσπιση του ασφαλισμένου σε αστική- ποινική δίκη ή την εκπροσώπηση, κατ’απαίτηση, του ασφαλισμένου η οποία εγείρεται εναντίον του.

• ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Με την κάλυψη αυτή διασφαλίζεται η αποκατάσταση των ζημιών που ενδεχομένως θα υποστούν τα κρύσταλλα του ασφαλισμένου οχήματος. Δεν καλύπτονται οι εξωτερικοί καθρέφτες

• ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Η πλήρης οδική βοήθεια περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις, οι οποίες ισχύουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη:
• Άμεση εξυπηρέτηση του οχήματός σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, ατυχήματος ή ακόμη και για αντικατάσταση ελαστικού.
• Μεταφορά του οχήματός σε συνεργείο επιλογής.
• Επιτόπου καταγραφή του περιστατικού σε περίπτωση ατυχήματος, καθώς και συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος από εξειδικευμένο υπάλληλο.
Η οδική βοήθεια είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο.

ΟΛΙΚΗ - ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
Αποζημιώνεται η ολική κλοπή του οχήματός στην τρέχουσα εμπορική αξία του κατά την ημέρα της κλοπής.

ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ
Η κάλυψη περιλαμβάνει:
• Αποζημίωση κλοπής μερών ή εξαρτημάτων του οχήματος που είναι μόνιμα προσδεδεμένα σε αυτό και απαραίτητα για την ασφαλή κίνηση και λειτουργία του.
• Αποζημίωση κλοπής συστημάτων ήχου, εικόνας, πλοήγησης και τηλεπικοινωνίας στην πλήρη αξία τους, εφόσον αυτά έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος.
Αν τα συστήματα αυτά έχουν εγκατασταθεί αργότερα στο όχημα, αποζημιώνονται μέχρι €300 συνολικά.
Επίσης, καλύπτεται κάθε ζημιά, η οποία θα προκληθεί στο όχημα κατά το χρονικό διάστημα που αυτό θα βρίσκεται στην κατοχή του κλέφτη.
Σημειώνεται ότι για οχήματα ανοικτού τύπου (cabrio), ισχύει απαλλαγή €300 για τυχόν ζημιές που θα υποστεί η κουκούλα κατά την προσπάθεια της κλοπής.

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο όχημά άμεσα από καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χαλάζι, χιόνι τυφώνα, έκρηξη ηφαιστείου και σεισμό.

Δεν καλύπτονται οι μηχανικές βλάβες που έχουν σαν αιτία τον παγετό.

• ΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΕΡΓΙΕΣ – ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα κατά τη διάρκεια στάσεων, απεργιών, οχλαγωγιών και πολιτικών ταραχών

• ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Η κάλυψη αφορά σε ζημιές που μπορεί να υποστεί το όχημά σας από πυρκαγιά ή έκρηξη, ως αποτέλεσμα τρομοκρατικής ενέργειας.